Integritetspolicy

Industrifonden värnar om den personliga integriteten. Industrifonden strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Industrifonden informera dig om hur personuppgifter behandlas av Industrifonden.

Industrifonden samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Industrifonden i samband med dina affärsmässiga kontakter med Industrifonden. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. i samband med Industrifondens investeringar i bolag eller från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Industrifonden omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Industrifondens verksamhet och upprätthålla kontaker med Industrifondens kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Industrifondens investeringar i andra bolag och personuppgifter kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av Industrifonden med stöd av en intresseavvägning. Industrifonden har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Industrifonden behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation. Industrifonden säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Industrifonden sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om du söker anställning hos Industrifonden behandlas sådana uppgifter som du lämnar till Industrifonden och uppgifter som inhämtas från andra källor såsom referenser och allmänt tillgängliga register. Genom att ansöka om anställning är du medveten om att Industrifonden kommer att behandla sådana uppgifter för rekryteringsändamål. Industrifonden kommer att spara dina personuppgifter under den aktuella rekryteringsprocessen eller så länge dina personuppgifter är aktuella för Industrifondens framtida rekryteringsbehov. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och Industrifonden kommer då inte längre att använda dina personuppgifter för rekryteringsändamål.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Industrifonden behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor angående Industrifondens behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till GDPR@industrifonden.com. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.